Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WOJOWNICY.EU

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem Wojownicy.eu prowadzony jest przez Wojownicy Marcin Lepioszka, z siedzibą we Wrocławiu (53-340), ul. Wielka 67, NIP: 693-181-73-38.
 2. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposoby sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego Wojownicy.eu, zwanego w dalszej części regulaminu „Sklepem”
 3. Każdy zarejestrowany użytkownik, z chwilą podjęcia działań zmierzających do korzystania z usług sklepu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.
 1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W przypadku wprowadzenia asortymentu używanego, powystawowego lub prezentacyjnego, produkt taki będzie posiadał odpowiednią informacje w opisie, i / lub oznaczenia.
 2. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logotypy użyte na stronie internetowej Sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu użyte są w celach informacyjnych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego
 4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 5. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. 
 6. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 7. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich
 9. Sklep oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sklep nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła

§ 2 Definicje użyte w Regulaminie

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Wojownicy Marcin Lepioszka pod adresem www.wojownicy.eu
 2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi przez Sklep, za pośrednictwem firmy przewozowej (Poczta Polska, firma kurierska, InPost), Towaru określonego w zamówieniu.
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży
 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Produkt – oznacza towar przedstawiony przez Sklep za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.
 8. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w regulaminie, między Użytkownikiem a Sklepem.

§ 3 Rejestracja konta Użytkownika

 1. Aby utworzyć konto Użytkownika, należy dokonać bezpłatnej rejestracji
 2. W celu rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie sklepu.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta Użytkownika, a Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji.

§ 4 Zamawianie i płatności

 1. informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Użytkownik może składać zamówienia w sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i jest ceną BRUTTO. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów do asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. Klient składający zamówienie, kompletuje je wybierając towar, którym jest zainteresowany. Dodanie towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA”. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sklepu. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia przez Sklep przyjęcia zamówienia jest wysyłane na podany przez Użytkownika adres e-mail. Z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 7. Metody płatności za zamówiony towar oraz opcje dostawy określone są w „Płatność i dostawa

§ 5 Rękojmia

 1. Sklep zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli towar ma wadę, Użytkownik może:         a) odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli Sklep po uzyskaniu informacji o wadzie, nie wymieni niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika towaru wadliwego na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.

b)  żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.

c) Wystąpić do Sklepu z pisemnym wnioskiem o obniżenie ceny towaru. Uwzględnienie wniosku zależy od uznania i oceny Sklepu. Sklep może odmówić obniżenia ceny bez podania przyczyny i zaoferować w zamian rozwiązana opisane w § 4 pkt. 2 lit. A i B.

 • Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Użytkownika będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep.
 • Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 • W stosunkach pomiędzy Klientem będącym Przedsiębiorcą a Sklepem kwestie rozwiązania sytuacji związanej w wadą towaru mogą zostać za zgodą Sklepu uregulowanie inaczej niż w Regulaminie.

§ 5 Gwarancja i reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Użytkownik kieruje w formie pisemnej, drogą poczty tradycyjnej na adres Sklepu.
 2. Sklep w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do niej.
 3. Użytkownik może zgłosić reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres wydawnictwo@wojownicy.eu W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik  zawiera opis zaistniałego problemu. Sklep bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 4. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.
 5. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej Sklepu.
 6. Kwestie związane z gwarancjami udzielonymi przez producenta Klient wyjaśnia bezpośrednio z producentem.
 7. Sklep nie odpowiada za gwarancje udzielone przez producentów towarów.

§ 6 Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 30 dni od jej zawarcia odstąpić od niej, bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie i przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wydwanictwo@wojownicy.eu
 3. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu kwotę płatności za towar. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty wysyłki towaru przy odstąpieniu od umowy sprzedaży ponosi Klient.
 6. Konsument ma obowiązek wybrać sposób dostarczenia towaru odpowiedni przez wzgląd na specyfikację zwracanego towaru. Jeżeli Konsument nie zabezpieczył odpowiednio towaru, który zwraca bądź wybrał nieadekwatny sposób przesłania towaru, wskutek czego towar uległ zniszczeniu, Sklep odmawia zwrotu pieniędzy za towar Klientowi a odstąpienie od umowy sprzedaży uważa się za niebyłe.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sklepu przed upływem tego terminu.
 8. Jeżeli Towar będący przedmiotem odstąpienia od umowy sprzedaży jest zniszczony, nosi ślady użytkowania bądź pozbawiony jest oryginalnego opakowania, Sklep odmawia ponownego przyjęcia go od Klienta do Sklepu w drodze odstąpienia od umowy sprzedaży. Towar uszkodzony bądź noszący ślady użytkowania, odesłany przez Klienta pozostaje na stanie sklepu do czasu, aż Klient nie odbierze go ze sklepu stacjonarnego bądź prześle do Sklepu kwotę odpowiadającą kosztom ponownej wysyłki do Klienta. W takim przypadku Sklep odsyła towar z powrotem do Klienta.
 9. Użytkownik będący Przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i zwrócić towar oryginalnie zapakowany, bez śladów użytkowania i niezniszczony w ciągu 7 dni od wejścia w jego posiadanie po zakupie. Wszystkie koszty związane z ponowną wysyłką ponosi Przedsiębiorca. Sklep i Przedsiębiorca mogą za zgodą Sklepu odmiennie uregulować kwestię zwrotu w drodze wzajemnych ustaleń.
 10. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7 Usługi nieodpłatne

 1. Sklep świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 2. prowadzenie konta Użytkownika
 3. newsletter

Usługi te świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 • Sklep zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany regulaminu.
 • Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres e-mail, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sklep. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 • Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sklep, na adres e-mail, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sklepu. Newsletter przesyłany jest przez Sklep do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 • Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 • Usługa prowadzenia konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 • Użytkownik, który dokonał rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia konta, przy czym w przypadku takiego zgłoszenia, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 • Sklep jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Sklepu lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do konta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę blokady. Sklep zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 • Zarówno Użytkownik, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 • Użytkownik, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sklepu stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.
 • Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych dobrowolnie w ramach rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w regulaminie, jest firma Wojownicy Marcin Lepioszka.
 2. Sklep przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i utworzenie konta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Użytkownika, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Sklep zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta użytkownika. Sklep może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Sklepu lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sklep chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerska 15.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami, Sklep ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, jednak w wysokości nie wyższej niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia
  w Polsce na dzień wystąpienia szkody.
 2. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sklep informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sklep informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sklep poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o zmianie regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 6. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.